Nahajate se tukaj

Posebne oblike študija

Med posebnimi oblikami študija najpogosteje srečujemo izredni, vzporedni in zaporedni študij oziroma študij diplomantov. Vsi ti imajo svojo podlago v Zakonu o visokem šolstvu, podrobneje pa so opredeljeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

IZREDNI ŠTUDIJ

Študij se organizira kot izredni:

  • kadar to dopuščajo lastne kadrovske in prostorske možnosti članice, ki program izvaja, in
  • če narava študija dopušča, da se del študija izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega trpela njegova kakovost.

Po vsebini in zahtevnosti mora biti izredni študij enak rednemu. Študent izrednega dodiplomskega študija se lahko pod določenimi pogoji prepiše z izrednega na redni študij oz. z rednega na izredni študij. Oblika izrednega študija je tudi študij na daljavo.

VZPOREDNI ŠTUDIJ

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

Študent, ki uspešno opravi obveznosti po vseh študijskih programih, dobi ločene diplome za vsakega od vzporednih študijskih programov. Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis.

Svoji prošnji mora priložiti:

  • potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, ter
  • soglasje pristojnega organa tega zavoda za vzporedni študij.

Članice s svojimi pravili določijo kriterije za izbiro v primeru omejitve vpisa v vzporedni študij.

ŠTUDIJ DIPLOMANTOV

Vsi diplomanti imajo pravico do zaporednega študija oziroma tako imenovanega študija diplomantov. To pomeni, da se po diplomi lahko vpišeš še na en dodiplomski študij. Pri vsakem razpisu za vpis mora biti 5% mest namenjenih za vzporedni študij in študij diplomantov.