Nahajate se tukaj

Pogosta vprašanja

Pravila nagradne igre - ŠOU šport

Pravila nagradne igre

V  skladu  s spodnjimi  pravili organizator  ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljanaj, prireja v sklopu promocije  nagradno igro »ŠOU podarja tečaj plesa ŠOU ŠPORT« (v nadaljevanju nagradna igra).

1. člen

Nagradna  igra poteka od dne 10. 12. 2019 do dne 20. 12. 2019. Namen nagradne igre je promocija ŠOU v Ljubljani.

2. člen

Nagrada je tečaj plesa ŠOU ŠPORT.

3. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 10. 12. 2019 do dne 20. 12. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek in naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

4. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v petek, 20. 12. 2019, ob 15.00 uri. Imena dobitnikov nagrade bodo objavljena kasneje v ponedeljek na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v prostorkih študentske organizacije - Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

5. člen

Nagrada se podeli  na način, da se nagrajenec oglasijo v prostorih ŠOU v Ljubljani (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana) in jo prevzamejo do najkasneje ponedeljka 10. 1. 2020. 

6. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.

Organizator  si pridržuje pravico sprememb   pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre  bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.

V  nagradni  igri lahko  sodelujejo vse  fizične osebe, ki  se strinjajo s pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke.

ŠOU v Ljubljani vzdržuje in  nadzoruje zbirko osebnih podatkov  posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Organizator bo ime in priimek udeleženca (v nadaljevanju podatki),  ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, katere bo organizator od  udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne  igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji   Facebook strani.

V  času  obdelave  podatkov ima  udeleženec pravico  do dostopa, popravka, omejitve   obdelave ali izbrisa podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer  pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte info@sou-lj.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko od organizatorja  kadarkoli zahteva, da trajno  ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na ektronski naslov info@sou-lj.si.

Organizator  bo podatke, ki  se na podlagi soglasja  obdelujejo za namen neposrednega  trženja, obdeloval do preklica soglasja,  pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

8. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati.

Zamenjava  dobitnika nagrade  z drugo osebo, ne glede na sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradne igre na Facebook strani ŠOU v Ljubljani niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

9. člen

Pravila veljajo od 10. 12. 2019 dalje.

Pravila nagradne igre - ŠOLT

Pravila nagradne igre

V  skladu  s spodnjimi  pravili organizator  ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljanaj, prireja v sklopu promocije  nagradno igro »ŠOU podarja 30 urni jezikovni tečaj ŠOLT« (v nadaljevanju nagradna igra).

1. člen

Nagradna  igra poteka od dne 10. 12. 2019 do dne 20. 12. 2019. Namen nagradne igre je promocija ŠOU v Ljubljani.

2. člen

Nagrada je 30 urni jezikovni tečaj ŠOLT.

3. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 10. 12. 2019 do dne 20. 12. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek in naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

4. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v petek, 20. 12. 2019, ob 15.00 uri. Imena dobitnikov nagrade bodo objavljena kasneje v ponedeljek na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v prostorkih študentske organizacije - Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

5. člen

Nagrada se podeli  na način, da se nagrajenec oglasijo v prostorih ŠOU v Ljubljani (Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana) in jo prevzamejo do najkasneje ponedeljka 10. 1. 2020. 

6. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.

Organizator  si pridržuje pravico sprememb   pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre  bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.

V  nagradni  igri lahko  sodelujejo vse  fizične osebe, ki  se strinjajo s pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke.

ŠOU v Ljubljani vzdržuje in  nadzoruje zbirko osebnih podatkov  posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Organizator bo ime in priimek udeleženca (v nadaljevanju podatki),  ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, katere bo organizator od  udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne  igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji   Facebook strani.

V  času  obdelave  podatkov ima  udeleženec pravico  do dostopa, popravka, omejitve   obdelave ali izbrisa podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer  pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali preko elektronske pošte info@sou-lj.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko od organizatorja  kadarkoli zahteva, da trajno  ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na ektronski naslov info@sou-lj.si.

Organizator  bo podatke, ki  se na podlagi soglasja  obdelujejo za namen neposrednega  trženja, obdeloval do preklica soglasja,  pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

8. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati.

Zamenjava  dobitnika nagrade  z drugo osebo, ne glede na sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradne igre na Facebook strani ŠOU v Ljubljani niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

9. člen

Pravila veljajo od 10. 12. 2019 dalje.

FAQ - prehrana

Vsem študentom priporočamo, da se vpišejo v sistem subvencionirane prehrane oziroma podaljšajo upravičenost do subvencije že v mesecu septembru, saj je oktobra na točkah SŠP zaradi vpisa velika gneča. Če se v sistem vpisuješ prvič, moraš vedeti, da ti bo kljub vpisu v sistem septembra subvencionirana študentska prehrana na voljo šele z uradnim začetkom novega študijskega leta.   

1. Kako poteka vpis v sistem subvencionirane prehrane?

Postopek vpisa v sistem subvencionirane prehrane je sledeč:

 • Najprej preko portala www.studentska-prehrana.si opraviš spletno prijavo (izbereš »Oddaj prijavo za prvi vpis tukaj«, vpišeš vse potrebne osebne podatke, prebereš splošne pogoje ter vse skupaj potrdiš s klikom na »Nadaljuj«).
 • Zapišeš si številko prijavnice, ki se izpiše na zgornjem delu vpisnega obrazca, in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu OSEBNO zglasiš na najbližji točki SŠP (seznam točk SŠP je naveden na spletni strani Študentske prehrane), kamor prineseš tudi osebni dokument, dokazilo o statusu za tekoče študijsko leto (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon. Registracija v nov sistem subvencionirane prehrane ni mogoča preko interneta ali pošte.
 • Z referentom na točki SŠP bosta nato preverila točnost vpisanih podatkov. Na točki SŠP izbereš tudi sredstvo, s katerim se boš identificiral/a pri koriščenju subvencionirane prehrane (telefonska številka oz. sim kartica – brezplačno ali brezkontaktna čip kartica – 15 evrov)
 • Na točki SŠP moraš pri podatkih obvezno vpisati tudi svoj elektronski naslov, ker je ta hkrati tvoje uporabniško ime za aktiviranje računa na spletni strani.
 • Referent ti natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij prek spletne strani www.studentska-prehrana.si (izbereš aktivacijo računa – polje »račun aktivirate tukaj«).

2. Kako podaljšaš upravičenost do subvencije?

Za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano se moraš osebno zglasiti na katerikoli točki SŠP (ne glede na to, pod katero univerzo spada tvoja fakulteta), kamor prineseš potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ali študentsko izkaznico (z veljavno nalepko) in osebni dokument. Svojo aktivacijsko kodo in elektronski naslov po ponovni registraciji v nov sistem vpišeš na tej povezavi, kjer lahko tudi spremljaš pretekle porabe in trenutno stanje prostih subvencij.

3. Kako si aktiviraš račun na portalu Študentska prehrana?

Ko se vpišeš v nov sistem subvencionirane prehrane na eni od točk SŠP, ti referent natisne aktivacijsko kodo za dostop do internetnega pregleda pretekle porabe in trenutnega stanja prostih subvencij preko spletne strani www.studentska-prehrana.si. Na levi strani v stolpcu najdeš zavihek “Račun aktivirate tukaj”. Po kliku na to rubriko vpišeš svoj mail (ki si ga vpisal na prijavnico), aktivacijsko kodo in prepišeš verifikacijsko kodo v spodnji okvirček. Če pravilno vpišeš podatke, se bo račun aktiviral. Nato določiš lastno geslo, s katerim se nato dalje prijavljaš v sistem in preverjaš svoje stanje subvencij. V primeru izgube aktivacijske kode, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument), kjer ti bodo posredovali tvojo aktivacijsko kodo, s katero si aktiviraš račun na spletni strani www.studentska-prehrana.si.

4. Kaj pomeni status »Stornacija zaradi komunikacijskih težav«?

Status »Stornacija zaradi komunikacijskih težav« pomeni, da transakcija pri koriščenju subvencionirane prehrane ni bila uspešno izvedena, tako da tvoja subvencija v tem primeru ni bila porabljena in jo lahko še vedno koristiš.

5. Koliko subvencij lahko koristiš v enem dnevu?

Na delovni dan je študent upravičen do ene subvencije (v višini 2,63 evra), koristiš pa lahko dve v razmaku štirih ur (določeno v soglasju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve). Mesečno ti pripada toliko subvencij, kolikor je v določenem mesecu delovnih dni, čeprav lahko na dan koristiš dve. Takšno določilo je bilo sprejeto v izogib zlorabam in je opredeljeno v aktih (Zakon o subvencionirani študentski prehrani, Pravilnik o subvencionirani študentski prehrani).

6. Koliko časa čakaš za pridobitev brezkontaktne čip kartice?

Za pridobitev brezkontaktne čip kartice se čaka največ 5 delovnih dni, kar pomeni, da se moraš v roku 5 dni (najbolje peti dan) od vpisa v nov sistem subvencionirane prehrane osebno zglasiti na točki SŠP, kjer prevzameš čip kartico. Brezkontaktno čip kartico za identifikacijo v novem sistemu subvencionirane prehrane osebno prevzameš na tisti točki SŠP, kjer si se registriral/a v nov sistem. Ko kartico prevzameš, lahko koristiš subvencionirano prehrano, ki ti kot študentu pripada.

7. Koliko dostav lahko koristiš na mesec?

Vsak mesec lahko koristiš neomejeno število dostav na dom (oz. za toliko subvencij kot ti določen mesec pripada). Ponudnik subvencionirane prehrane, ki nudi dostavo na dom, ne sme dodatno zaračunati še stroškov prevoza.

8. Kaj lahko gostinec zahteva od študenta za preverjanje istovetnosti?

Gostinec preveri tvojo istovetnost z OSEBNIM DOKUMENTOM (na katerem je tvoja slika in osebni podatki – ime in priimek; velja tudi vozniško dovoljenje) ali veljavno ŠTUDENTSKO IZKAZNICO (s fotografijo) oz. INDEKSOM.

9. Kaj storiti v primeru izgube aktivacijske kode?

V primeru izgube aktivacijske kode se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument), kjer ti bodo posredovali tvojo aktivacijsko kodo, s katero si aktiviraš račun na spletni strani www.studentska-prehrana.si.

10. Kaj storiti, če izgubiš ali pozabiš geslo za prijavo v sistem subvencionirane prehrane na spletni strani www.studentska-prehrana.si?

V primeru, da pozabiš geslo za prijavo v sistem na spletni strani www.studentska-prehrana.si, se moraš zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti posredujejo tvoje geslo. S seboj moraš imeti osebni dokument.

Lahko pa enostavno v zavihku »Prijava« vpišeš svoj e-mail naslov, napačno geslo, prepišeš verifikacijsko kodo in nato ti sistem sporoči, da si vpisal napačen e-mail naslov ali geslo ter ti ponudi 3 vprašanja:

 1. Ali ste se že vpisali?
 2. Ali ste si že aktivirali račun?
 3. Ali ste pozabili geslo?

V kolikor pozabiš geslo, klikneš na 3. točko in slediš korakom, ki se ti izpišejo.

11. Kaj storiti v primeru izgube brezkontaktne čip kartice?

V primeru izgube brezkontaktne čip kartice se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP (s seboj moraš imeti osebni dokument), kjer ti v sistemu deaktivirajo prejšnjo kartico in ti naročijo novo. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do pet dni, v tem času žal ne moreš koristiti subvencionirane prehrane. Novo brezkontaktno čip kartico nato osebno prevzameš na tisti točki SŠP, kjer si naročil novo kartico. Ko kartico prevzameš, lahko naprej normalno koristiš subvencionirano prehrano, ki ti kot študentu pripada.

12. Kdo je upravičen do subvencionirane študentske prehrane?

Do subvencionirane študentske prehrane je upravičen vsak, ki ima status študenta in ni nikjer zaposlen ali prijavljen kot iskalec zaposlitve. Tudi izredni študenti so upravičeni do subvencionirane prehrane, če imajo status študenta in niso nikjer zaposleni ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. Potrdila, da niso nikjer zaposleni, ne potrebujejo, saj to preverjamo neposredno preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

13. Lahko koristiš subvencionirano prehrano med vikendi?

Med vikendi lahko koristiš subvencijo samo pri določenih ponudnikih subvencionirane prehrane (informacije o posameznih ponudnikih si lahko ogledaš na spletni strani).

14. Kje lahko koristiš subvencionirano prehrano?

V novem sistemu študentske prehrane ni več geografskih omejitev. Subvencijo lahko koristiš pri kateremkoli ponudniku subvencionirane študentske prehrane po vsej Sloveniji, ne glede na kraj študija.

15. Ali je študent, ki je starš, upravičen do dodatnih mesečnih subvencij?

Študent, ki je starš, je mesečno upravičen do dodatnih 10 subvencioniranih obrokov. Ta pravica se šteje za vsakega otroka, uveljavlja pa jo lahko samo eden od staršev. Zadeve o posebnem statusu se uredi na eni od točk SŠP, kamor je potrebno prinesti tudi dokazilo o starševstvu.

16. Kaj storiti, če zamenjaš svoje osebne podatke?

V primeru, da zamenjaš svoje osebne podatke (naslov, ime, priimek, ...) se moraš OSEBNO zglasiti na eno od točk SŠP, kjer ti uredijo podatke in v sistem vnesejo nove osebne podatke. S seboj moraš imeti dokazilo o spremembi osebnih podatkov.

17. Kaj storiti, če zamenjaš svoj elektronski naslov, s katerim si se vpisal v sistem subvencionirane prehrane?

V primeru, da zamenjaš svoj elektronski naslov, s katerim si se vpisal v sistem subvencionirane prehrane, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti uredijo podatke in v sistem vnesejo tvoj nov elektronski naslov.

18. Kaj storiti, če se prepišeš na drugo fakulteto?

Če se vpišeš na drugo fakulteto, se moraš osebno zglasiti na eno od točk SŠP, kjer ti spremenijo podatke o fakulteti. S seboj moraš imeti novo potrdilo o vpisu za aktualno študijsko leto in osebni dokument. Za vpis v nov sistem subvencionirane prehrane, potrebuješ tudi vpisno številko (če imaš novo), saj se brez nje ne moreš registrirati.

19. Kako je z menjavo identifikacijskega sredstva pri koriščenju subvencionirane prehrane?

Pri menjavi identifikacijskega sredstva (iz telefona na brezkontaktno čip kartico) se telefon izklopi takoj, ko študent naroči brezkontaktno čip kartico. Ker je nanjo potrebno čakati tudi do pet dni, v tem času ne moreš koristiti subvencionirane prehrane. Problem je, da lahko pride do komplikacij, če referent ob prevzemu kartice pozabi odstraniti telefon kot identifikacijsko sredstvo. Brezkontaktna čip kartica pa je aktivna takoj, ko je izdelana. V primeru, da zamenjaš brezkontaktno čip kartico s telefonom, ti na točki SŠP deaktivirajo kartico in aktivirajo telefonsko številko, tako da lahko takoj koristiš subvencionirano prehrano.

20. Kaj storiti, če zamenjaš telefonskega operaterja?

Če obdržiš isto telefonsko številko, s katero se na točki SŠP registriraš v nov sistem subvencionirane prehrane, zamenjava operaterja (oziroma SIM kartice) ne vpliva na identifikacijo pri koriščenju subvencije in se ni potrebno zglasiti na eni od točk SŠP. V kolikor pa z menjavo operaterja zamenjaš tudi obstoječo telefonsko številko, se moraš ponovno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti v sistemu subvencionirane prehrane registrirajo novo telefonsko številko.

21. Kaj storiti, če zamenjaš telefonsko številko ali telefon, s katero si se registriral v sistem subvencionirane prehrane?

Če zamenjaš svojo telefonsko številko, s katero si se registriral v nov sistem subvencionirane prehrane, se moraš ponovno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer te v sistemu registrirajo z novo telefonsko številko. Če pa zamenjaš samo telefon, to ne vpliva na tvojo identifikacijo in lahko še naprej normalno koristiš subvencijo, ki ti kot študentu pripada.

22. Kaj storiti, če so v sistemu subvencionirane prehrane napisani tvoji napačni podatki?

Če je pri vpisu v nov sistem subvencionirane študentske prehrane na spletni strani prišlo do vpisa napačnih podatkov, se moraš osebno zglasiti na eni od točk SŠP, kjer ti zamenjajo napačne podatke s pravilnimi. S seboj moraš prinesti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, osebni dokument in telefon.

23. Je študent upravičen do pijače ob subvencioniranem obroku?

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada voda. Za ostale brezalkoholne pijače pa se vsak ponudnik subvencionirane prehrane sam odloči, če jo bo ob obroku nudil brezplačno.

24. Ali plačaš mobilnemu operaterju provizijo pri identifikaciji s klicem na številko 1808?

Ob plačilu subvencionirane prehrane ter identifikacijo s klicem na številko 1808 NE plačaš nobene provizije mobilnemu operaterju ali družbi, ki je vzpostavila nov sistem subvencionirane prehrane.

24. Kje lahko najdeš seznam vseh ponudnikov subvencionirane prehrane?

Seznam vseh ponudnikov subvencionirane študentske prehrane lahko najdeš na spletni strani Študentska prehrana. Tukaj si potem lahko tudi natisneš seznam.

25. Lahko študent, ki ima slovensko državljanstvo in študira v tujini, koristi subvencionirano prehrano?

Študent, ki ima slovensko državljanstvo in študira v tujini, v Sloveniji ne more koristiti subvencionirane prehrane, saj tukaj nima statusa študenta. Pravico do subvencionirane študentske prehrane lahko koristi v tujini, kjer opravlja svoj študij. Medtem ko tuji študent, ki opravlja svoj študij v Sloveniji, lahko koristi subvencionirano prehrano, saj ima v času svojega študija pri nas status študenta.

26. Kaj študentu pripada pri subvencioniranemu obroku?

Vsakemu študentu pri subvencionirani prehrani pripada glavna jed + 2 hoda (juha ali solata ali sladica ali sadje). Ob obroku študentu pripada še 2dl vode.

27. Ali obstaja časovna omejitev glede koriščenja subvencionirane prehrane?

Na dan lahko študent koristi 2 subvenciji, med njima pa mora biti 4-urni razmik. Subvencije lahko koristiš le med 8.00 in 20.00 uro. Znotraj teh časovnih omejitev pa je ponudba subvencionirane prehrane odvisna še od delovnega časa posameznega ponudnika.

28. Kaj storiti v primeru izgube številke prijavnice, ki si jo izpolnil na spletni strani www.studentska-prehrana.si?

V primeru izgube številke prijavnice, ki jo izpolniš na spletni strani www.studentska-prehrana.si, moraš opraviti nov elektronski vpis (dokler se na točki SŠP ne registriraš v nov sistem subvencionirane prehrane, je št. prijavnice brezpomenska). Z novo številko prijavnice se nato osebno zglasiš na eno od točk SŠP, kamor prineseš tudi potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto (ali študentsko izkaznico z veljavno nalepko), osebni dokument in telefon.

29. Ali imaš lahko za koriščenje subvencionirane prehrane dva identifikacijska sredstva (telefon in čip kartico)?

Za identifikacijo pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študent uporablja samo en medij – telefon ali brezkontaktno čip kartico. Če bi študent imel dva identifikacijska sredstva, bi lahko prišlo do zlorabe pri koriščenju subvencij, zato ima vsak samo en medij za identifikacijo.

30. Kaj pomeni zadržana subvencija?

Zadržana subvencija pomeni, da je zavrnjena s strani gostinca. V kolikor gostinec študentu zavrne subvencijo, se ta beleži kot zadržana. Študent ima tako 15 dni časa, da se zglasi pri vodji prehrane matične organizacije in obrazloži situacijo, v kateri je prišlo do zavrnjene subvencije. Na podlagi obrazložitve se vodja prehrane odloči, ali bo študentu subvencijo sprostila oz. povrnila (zadržana subvencija se vrne v kvoto neporabljenih subvencij) oz. mu subvencije ne bo povrnila (zadržana subvencija se bo beležila kot odvzeta zadržana subvencija). V kolikor se v 15 dneh roka študent ne zglasi pri vodji prehrane matične organizacije, bo subvencija beležena kot odvzeta zadržana subvencija.

Tudi v primeru napake gostinca (da je pritisnil na napačno tipko), se mora študent osebno zglasiti pri vodji prehrane matične organizacije in ji situacijo obrazložiti, da mu bo subvencijo povrnila.

31. Kaj pomeni, če ima študent neveljaven status iz strani ZZZS in ne more koristiti subvencije?

V primeru, da je študent zaposlen, iskalec zaposlitve ali ima samostojno podjetje (s.p.; med njega se šteje tudi popoldanski s.p.), mu pravica do koriščenja subvencionirane študentske prehrane ne pripada. Te podatke nam v skladu z zakonodajo posreduje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in na podlagi tega potem ŠOS v sistemu zablokira študente. ZZZS nam na podlagi EMŠO študenta posreduje statuse, ki pri prenosu ne razkrivajo identitete študenta oziroma zasebnih podatkov.

Študent se v tem primeru lahko oglasi na najbližji točki SŠP, kjer dobi podrobnejše informacije za nadaljnji postopek in obrazložitev nastale situacije.

32. Katere spremembe v subvencionirani prehrani je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)?

Subvencionirana študentska prehrana se lahko nudi le med 8.00 in 20.00 uro. Torej med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj ni mogoče koristiti subvencionirane prehrane. Upravičenci prav tako nimajo pravice do subvencioniranega obroka med 15. julijem in 15. avgustom.

33. Kako poteka subvencionirana prehrana med poletjem in kaj se zgodi z neporabljenimi subvencijami?

Med 15. julijem in 15. avgustom sistem NE deluje, tako da takrat ni mogoče koristiti subvencij.

Posledično je študenti na voljo tudi manjše število subvencij – toliko kot je delovnih dni med 1. 7. in 14. 7. ter med 16. 8. in 31. 8. Vse neporabljene subvencije od junija, julija in avgusta študentje lahko koristijo od 15. avgusta dalje.

34. Kaj narediti v primeru, da se pri koriščenju subvencionirane prehrane izpisuje napačno število subvencij?

Študent se mora zglasiti na eno od točk SŠP (seznam vseh točk je naveden na spletni strani), kjer pove, da se mu izpisuje napačno število subvencij pri koriščenju subvencije in referent mu mora ponovno shraniti pravilne podatke.

35. Kaj storiti v primeru izgube telefona, ki si ga uporabljal kot identifikacijsko sredstvo pri koriščenju subvencionirane prehrane?

V primeru izgube telefona se mora študent zglasiti na eni od točk SŠP, kjer mu referent deaktivira telefonsko številko, s katero je koristil subvencionirano prehrano. Študentu v tem primeru tudi predlagamo, da se na točko zglasi z novo telefonsko številko, ki jo bo koristil, da ga referent z njo takoj aktivira v sistem.

36. Kaj narediti, če se v času študija zaposliš?

V primeru, da se študent zaposli že med študijem, mu pravica do subvencionirane prehrane NE pripada. Obvestilo o zaposlitvi mora študent posredovati vodji prehrane matične organizacije, da ga v sistemu subvencionirane prehrane zablokira.

37. Kako poteka subvencioniranje študentske prehrane s strani države in kakšno vlogo ima pri tem Študentska organizacija Univerze v Ljubljani?

Subvencioniranje študentske prehrane je urejeno po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane. Subvencioniranje se sklene, ko ministrstvo ponudnikovo ponudbo posameznih obrokov za določen mesec odobri. Ponudniki, ki jih izbere ministrstvo na javnem razpisu, so zadolženi za vodenje dnevne in mesečne evidence števila in vrednosti izkoriščenih subvencij. Strokovno-organizacijske naloge in nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo sredstev opravlja pristojno ministrstvo, pri tem pa je za izvajanje posameznih nalog pooblaščena Študentska organizacija Slovenije. Ta je v naslednjem koraku odgovorna, da nadaljnje pooblasti entitete – ŠOU v Ljubljani, ŠOU na Primorskem in ŠOU v Mariboru, za razdelitev subvencij med ponudniki posameznih slovenskih regij, ki jih organizacije pokrivajo.

Kako torej pri tem sodeluje ŠOU v Ljubljani? ŠOU v Ljubljani je torej pooblaščen posrednik med ministrstvom in ponudniki subvencionirane prehrane. Ministrstvo za delo vsak mesec dodeli določen znesek za namene subvencij študentske prehrane. ŠOU v Ljubljani pa nato znesek porazdeli med ponudniki gostinskih storitev. Ti morajo najkasneje do petega delovnega dne v mesecu pripraviti poročilo o znesku subvencij, ki so bile porabljene v preteklem mesecu, in dodati zahtevke za povračilo koriščenih subvencij. ŠOU v Ljubljani zahtevke sprejme in ponudnikom z denarjem, pridobljenim od ministrstva, povrne vložene zneske subvencioniranih obrokov.

Kakšne pravice ima študent?

Študenti imajo pravico, da:

 • se ob rednem napredovanju izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavlja letnik oz. se prepiše,
 • študira  vzporedno,
 • lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Prav tako imajo študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do:

 • zdravstvenega varstva,
 • subvencionirane prehrane, prevozov  in bivanja,
 • štipendiranja,
 • družinske pokojnine,
 • dela preko študentskega servisa,

in sicer v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.