Nahajate se tukaj

Študijski red

Študijski red Univerze v Ljubljani (opredeljen v Statutu UL od 127. do vključno 197. člena) določa načine preverjanja znanja (izpiti, diplomski izpiti, način opravljanja izpitov, pogoji za pristop k izpitu, opravljanje izpitov, izpitni roki, prijave in odjave izpita, predčasno opravljanje izpitov, pritožba zoper oceno, ponavljanje izpita, ostale oblike preverjanja znanja), napredovanje v višji letnik in ponovni vpis (hitrejše napredovanje, nadaljevanje študija po prekinitvi), absolventski staž, diplomsko delo, magistrsko delo, doktorsko disertacijo, odvzem doktorata, prehajanje med programi, prehajanje med univerzami, vzporedni študij, interdisciplinarni študij, dvopredmetni študij, skupne študijske programe in individualni študij.

Izpitna obdobja in izpitni roki

Redna izpitna obdobja so zimsko, spomladansko in jesensko. Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije izpitni roki v študijskem letu, in sicer v času od konca predavanj iz posameznega predmeta do konca roka za vpis v naslednji letnik. 
Če je glede na naravo predmeta mogoče opravljati izpit samo enkrat na leto ali če je opravljanje izpita zvezano z izrednimi materialnimi stroški oziroma je vezano na sodelovanje tretjih oseb, se lahko s študijskim programom določi, da se opravlja izpit samo enkrat v študijskem letu. 
Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Če ni s Statutom UL drugače določeno, lahko študent izpit ponavlja petkrat.

En izpit v enem dnevu

Po 142. členu Statuta univerze v Ljubljani se razporeditev izpitov opravi po posameznih dnevih v skladu z izpitnim pravilnikom članice Univerze v Ljubljani. Pri razporedu je treba upoštevati, da študent ni dolžan opravljati na isti dan več kot enega izpita.

 

Prijava in odjava od izpita

Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od šestih tednov in ne krajši od treh dni, pred začetkom izpitnega roka. Če študent zaradi višje sile ne pristopi k izpitu in izpita pravočasno ne odpove, se šteje, da je izpit pravočasno odjavil.

 

Učni načrt

Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Izpit se lahko opravlja za posamezen predmet ali za več predmetov skupaj (skupinski izpit). Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt. Izpiti so: ustni, pisni ter pisni in ustni. Če je določeno s študijskim programom, ima izpit tudi praktični del.

 

Rezultati izpita

Seznam kandidatov z izpitnimi ocenami mora biti ob upoštevanju predpisov o varstvu osebnih podatkov objavljen najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita.

 

Vpogled

Kandidat ima pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja.

 

Popravljanje ocene

V Statutu Univerze v Ljubljani, oziroma na ravni univerze zviševanje ocen ni urejeno, zato to ureja vsaka fakulteta posebej. Na nekaterih fakultetah je možno enkratno zviševanje vsake ocene, ponekod le 5 ocen na letnik ali na celoten študijski program in podobno. Več v zvezi z popravljanjem ocene preberi na spletnih straneh svoje fakultete.

 

Možnost pritožbe na oceno

Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita pri dekanu vloži pritožbo zoper izpitne ocene. Dekan imenuje tričlansko komisijo, ki je ne more voditi izpraševalec, zoper katerega ocene se je kandidat pritožil.  Če je vložena pritožba zoper ocene pri ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju ponovno izpraša in oceni kandidata.  Če je vložena pritožba zoper ocene pri pisnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pregleda in ponovno oceni kandidatov izpitni izdelek. Zoper ocene komisije ni pritožbe.

 

Komisijski izpit

Študent četrtič in petič opravlja izpit pred komisijo, ki jo sestavljata najmanj dva člana. Stroške opravljanja teh izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku.

Več na spletni strani Univerze v Ljubljani.