You are here

Pogosta vprašanja

Pravila nagradne igre

V  skladu  s spodnjimi  pravili organizator  ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljanaj, prireja v sklopu promocije  nagradno igro »ŠOU šport« (v nadaljevanju nagradna igra).

1. člen

Nagradna  igra poteka od dne 19. 1. 2019 do dne 22. 1. 2019. Namen nagradne igre je promocija ŠOU v Ljubljani.

2. člen

Nagrada je 3x tečaj latinsko-ameriških plesov.

3. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 19. 1. 2019  do dne 22. 1. 2019 izpolnile pogoje sodelovanja.V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju dogodka.

Točna navodila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Facebooku, kjer bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek in naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora imeti nagrajenec s seboj osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost.

4. člen

Žrebanje dobitnikov nagrade bo izvedla 3-članska komisija v torek,  dne 22. 1. 2019, ob 15.00 uri. Imena dobitnikov nagrade bodo objavljena kasneje v ponedeljek na Facebook strani ŠOU v Ljubljani.

Dobitniki nagrade se morajo za podelitev nagrade zglasiti v prostorkih študentske organizacije - Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana. Za podelitev nagrade se bodo morali dobitniki nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli. Nagrada se prav tako ne podeli, če se dobitnik nagrade ne zglasi za podelitev nagrade ob navedenem času in na navedenem kraju.

5. člen

Nagrada se podeli  na način, da se nagrajenec oglasi v prostorkih študentske organizacije - Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana in jo prevzame do najkasneje ponedeljka 28. 1. 2019. Vrednost nagrade znaša 59,90 EUR.

6. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli  povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.

Organizator  si pridržuje  pravico sprememb   pravil, če to zahtevajo   vzroki tehnične ali komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti.  O vseh spremembah in novostih nagradne igre  bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.

V  nagradni  igri lahko  sodelujejo vse  fizične osebe, ki  se strinjajo s pogoji nagradne  igre. Nagrada se razveljavi, v kolikor  je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade  navedel napačne ali netočne podatke.

ŠOU v Ljubljani vzdržuje in  nadzoruje zbirko osebnih podatkov  posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

ŠOU v Ljubljani organizira  nagradno igro »ŠOU šport«.  Organizator bo ime in priimek  udeleženca (v nadaljevanju podatki),  ki jih ta navede v tej prijavi na  nagradno igro, katere bo organizator od  udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec  v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne  igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen,  bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji   Facebook strani.

V  času  obdelave  podatkov ima  udeleženec pravico  do dostopa, popravka, omejitve   obdelave ali izbrisa podatkov,   skladno z veljavnimi predpisi, in sicer  pisno z zahtevo, posredovano na sedež podjetja ali  preko elektronske pošte info@sou-lj.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do    prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec  lahko od organizatorja  kadarkoli zahteva, da trajno  ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na ektronski naslov info@sou-lj.si.

Organizator  bo podatke, ki  se na podlagi soglasja  obdelujejo za namen neposrednega  trženja, obdeloval do preklica soglasja,  pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.

8. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu.

Nagrade ni mogoče zamenjati.

Zamenjava  dobitnika nagrade  z drugo osebo, ne  glede na sorodstveno  ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno  škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more  vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti  udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradne igre na Facebook strani ŠOU v Ljubljani niso na noben način in v nobenem pogledu povezane s Facebookom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja.

9. člen

Pravila veljajo od 19. 1. 2019 dalje.

 

Kakšne pravice ima študent?

Študenti imajo pravico, da:

  • se ob rednem napredovanju izobražuje in dokonča študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
  • lahko enkrat v času študija ponavlja letnik oz. se prepiše,
  • študira  vzporedno,
  • lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

Prav tako imajo študenti ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do:

  • zdravstvenega varstva,
  • subvencionirane prehrane, prevozov  in bivanja,
  • štipendiranja,
  • družinske pokojnine,
  • dela preko študentskega servisa,

in sicer v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.