Nahajate se tukaj

Štipendije

Državne, Zoisove ali kadrovske štipendije pripomorejo k finančni neodvisnosti študenta, reševanju socialnih stisk in nedvomno predstavljajo tudi spodbudo za uspešno nadaljevanje študija.  V zadnjem času pa se smernice štipendiranja nenehno spreminjajo in kot kaže ne moremo najti tistih pravih, ki bi ustrezale ministrstvom in bile hkrati prijazne študentom.

 

Več o štipendijah lahko preberete tudi na spletni strani Študentske organizacije Slovenije.

Relevantna zakonodaja

Pravilnik o štipendiranju (velja še za stare Zoisove štipendiste)

Zakon o štipendiranju

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (velja do 1. 1. 2012)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) (velja za državne štipendije od 1. 1. 2012)

 

Državna štipendija

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom.

Več o pogojih za pridobitev državne štipendije preberi v spodnjem dokumentu.

Pogoji za pridobitev državne štipendije [pdf]

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju,
 • njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto poprečne plače na družinskega člana).

Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

Državno štipendijo uveljavljaš z obrazcem Vloga za uveljavitev pravice iz javnih sredstev, ki ga vložiš na pristojnem centru za socialno delo. Prav tako lahko poenostavljeno elektronsko vlogo oddaš prek portala e-uprava. Študenti, ki želite sami (če ste brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije (in jo želite prejemati na svoj transakcijski račun), izpolnite obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente.  

Vlogi moraš  priložiti:

 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program za druge družinske člane, ki imajo status dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih ali študenta,
 • dokazilo o šolskem (spričevalo) oziroma študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),
 • dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa (samo v primeru izobraževanja v tujini).

Če štipendijo uveljavljaš prvič, rok oddaje vloge ni omejen. Če si v preteklem šolskem oziroma študijskem letu že prejemal državno štipendijo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije začetek oktobra (praviloma prvi teden).

Državna štipendija ti pripada od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega uveljavljaš pravico do štipendije, oziroma od meseca vložitve vloge do konca izobraževalnega programa, za katerega uveljavljaš pravico.

 

Zoisova štipendija

Zoisovo štipendijo lahko v skladu s 24. členom Zakona o štipendiranju pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje (9. člen) in:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter je bil v skladu s Konceptom za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec, ali
 • ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 ali več ter je bil v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju identificiran kot nadarjen dijak, ali
 • je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant, ali
 • ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji, ali
 • je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.

Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije (skupaj z  ustrezno dokumentacijo) oddaš pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Rok za oddajo vloge za študente je 10.10.2012.

Dejstvo je, da je sistem podeljevanja Zoisovih štipendij popolnoma preurediti, saj je opaziti, da trenutno te štipendije izgubljajo svoj nekdanji pomen in namen. Na prvi obravnavi je bil podan tudi predlog ukinitve Zoisovih štipendij ter uvedba štipendij za vzpodbujanje potencialov in sposobnosti posameznikov, ki bi bila dostopna tako dijakom kot študentom, poleg tega pa bi se oblikoval nov koncept Zoisove štipendije, ki bi se podeljevala zelo ozkemu krogu šolajočih – bila bi nekakšna štipendija za odličnost.

 

Kadrovska štipendija

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost.

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po Zakonu o štipendiranju, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca. Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije!

Študentje se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanite na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

 

Štipendije v tujini

Izobraževanje v tujini, bodisi le za krajši čas v okviru mobilnosti bodisi za celoten program, je dandanes ne le pomembno, ampak že skoraj nujno.  

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v okviru programov Ad future razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov. Poleg finančnih virov iz programov Ad future je za izobraževanje v tujini možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in državne štipendije, pa tudi štipendije različnih državnih organov, iz gospodarstva ter javnih in zasebnih virov.  

Pogoje in roke prijav za posamezne štipendije določi tisti, ki štipendije razpisuje, enako velja tudi za pravice in obveznosti štipendista v okviru posameznega štipendijskega programa.