Nahajate se tukaj

Pregled dogajanja in aktualna ureditev plačila zaključnih del po posameznih članicah

Ljubljana, 31/08/2017 - 15:30
genericsou_3.png

Študente Univerze v Ljubljani (UL) je pred poletnimi počitnicami presenetila informacija, da bodo primorani plačati stroške zaključne naloge, v kolikor ne bodo uspeli zaključiti študija v času, ko bodo še imeli status študenta (po prejšnji ureditvi so imeli pravico brezplačno dokončati študij še v roku 24 mesecev po izgubi statusa). Takšna ureditev je posledica spremembe novega Statuta UL, ki v 128. členu določa, da študent, ki je izgubil status študenta, lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa. Zaradi navedene določbe je bil spremenjen in dopolnjen tudi Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL (Pravilnik), ki sedaj v 7. členu določa, da oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, v študijskem letu 2017/18 plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Študent tako plača tudi stroške magistrskega dela v skladu s cenikom ("diplomsko delo z zagovorom za osebe brez statusa - 2. stopenjski programi"), če delo odda v času, ko nima statusa študenta, pri čemer se ta strošek ne zaračuna študentom, ki so plačali šolnino.

Ureditev je med študenti zbudila veliko neodobravanje. Stroški zagovora zaključne naloge za visokošolski strokovni program 1. stopnje naj bi namreč znašali 506,50 EUR, za univerzitetni program 1. stopnje 634,30 EUR, stroški zaključne naloge na magistrskem študiju pa kar 952,10 EUR! Poleg samega dejstva, da nova ureditev prinaša nenormalno visoke stroške za študente, smo na ŠOU v Ljubljani že izpostavili, da tudi posega v že pridobljene pravice študentov, ki so v zadnji letnik ali v absolventsko leto že vpisani in tako spreminja status omenjenih študentov. Ti so se namreč v zadnji letnik oz. absolventsko leto vpisali ob tedaj veljavnem 20. členu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, v katerem je bilo zapisano, da se stroški NE zaračunavajo osebam, ki delo oddajo v roku 24-ih mesecev po zaključku zadnjega vpisanega letnika oziroma dodatnega letnika.

Zaradi pritiska s strani ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta UL, je Upravni odbor UL na svoji 25. redni seji, dne 20. 7. 2017, sprejel Spremembe Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. Pravilniku je bil dodan 22.a člen, ki določa, da lahko članica zniža prispevek za »zaključno delo z zagovorom (samo za študente brez statusa)«, glede na ocenjene dejanske stroške fakultete in obseg opravljenega dela kandidata v času, ko je imel status študenta, ob upoštevanju 128. člena Statuta UL. Z navedeno določbo je torej Univerza dopustila, da članice po svoji presoji znižajo strošek zagovora zaključne naloge. Posledica tega je, da je aktualna ureditev plačila zaključnih nalog po posameznih fakultetah povsem neenotna (glej priloženo tabelo). Študenti določenih fakultet so namreč kljub navedeni določbi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL še vedno dolžni pokriti celoten znesek zagovora zaključne naloge, saj njihove fakultete niso bile naklonjene znižanju plačila (npr. PF, AG). Na drugi strani je večina fakultet z razumevanjem takšnim študentom omogočila, da v nekem prehodnem obdobju še ne plačajo zaključnega dela (npr. FKKT, FE, FDV, FF,…). Spet druge fakultete pa kljub pomembnosti tematike, o njej sploh še niso razpravljale.

Dodatno zadevo glede plačila zaključnih nalog zapleta še dejstvo, da je Senat UL na svoji 39. redni seji, 27. 6. 2017, sprejel predlog prehodne določbe 128. člena Statuta UL. Predlog se je glasil:

»Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali diplomske naloge, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali diplomsko nalogo do 1. 10. 2019.«

V kolikor bi bil torej zgornji predlog potrjen, bi veljala na celotni Univerzi ureditev, po kateri študentom, ki s 1. 10. 2017 ne bodo imeli več statusa študenta, bodo pa do tega datuma opravili vse študijske obveznosti razen zaključne naloge, ne bo potrebno plačati stroškov zaključne naloge, pod pogojem da bodo študij zaključili do 30. 9. 2019. Študenti, ki bodo s 1. 10. 2017 ostali brez statusa in bodo imeli poleg zaključne naloge še določene neopravljene študijske obveznosti (izpite), pa bodo morali pokriti tako stroške izpitov kot stroške zaključnega dela.

Na tem mestu opozarjamo, da zgornja prehodna določba še ni v veljavi. Članice Univerze so namreč do 20. 8. 2017 imele možnost vlaganja amandmajev zoper ta predlog. Po podatkih z Univerze amandmaji sicer niso bili vloženi, vendar pa mora biti predlog sedaj potrjen še s strani Senata UL in Upravnega odbora UL. Seja Senata UL bo potekala 26. 9. 2017, seja Upravnega odbora pa ji bo sledila. Torej bo v zadnjih dneh meseca septembra (šele) dokončno jasno in poenoteno stališče glede ureditve plačila zaključnih nalog za študente brez statusa.

Iz opisanega jasno izhaja, da študenti, ki s prihodnjim študijskim letom izgubijo status, do zadnjega ne bodo vedeli ali bodo morali pokriti stroške zagovora zaključne naloge. Univerza namreč namesto da bi problematično tematiko hitro in jasno uredila, iz neznanega razloga pušča študente v negotovosti, kar bo zagotovo imelo vpliv tudi na kakovost izvedbe zaključnega dela. Na ŠOU v Ljubljani to ostro obsojamo tako ravnanje in upamo, da se bo z novim vodstvom takšna politika prenehala.

ČLANICA

AKTUALNO STANJE

AG

Polno plačilo v kolikor študent pred prekinitvijo statusa ne odda zaključnega dela.

AGRFT

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

ALUO

Upravni odbor fakultete je naklonjen oprostitvi plačila zaključnega dela, vendar odločitve še ni uradno sprejel, torej študenti (še) ne vedo kaj bo.

BF

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

EF

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FA

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

FDV

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FE

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FF

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FGG

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

FKKT

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FMF

Iz spletne strani članice je razvidno, da organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

FPP

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

FRI

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FSD

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

FS

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

FU

Organi članice niso sprejeli (še) ničesar, torej se upoštevajo direktna določila Univerze v Ljubljani.

MF

Članica nima zaključnega dela.

NTF

Polno plačilo (z možnostjo prošnje o oprostitvi plačila, prošnjo vsak posamezen študent naslovi na Upravni odbor NTF).

PeF

Ima sprejeto prehodno določbo, po kateri do 1. 10. 2018 veljajo še določila starega Statuta.

PF

Polno plačilo.

TEOF

Polno plačilo (z možnostjo prošnje o oprostitvi plačila).

VF

Članica nima zaključnega dela (le zaključni izpit).

ZF

Na spletni strani ni ažurnih podatkov, moč je najti zgolj povezavo do Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL.

   

*Podatki v tabeli so bili pridobljeni s pomočjo predstavnikov študentov posameznih članic in na podlagi javnih objav posameznih članic na svojih spletnih straneh.